Innovasjon Norge Arktis skal i 2020 gjennomføre et omfattende kompetanseprogram for det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Troms og Finnmark. De oppfordrer kompanier med base i Troms og Finnmark, og frittstående produsenter som ønsker å utvikle sin virksomhet i regionen, om å søke om å få delta i programmet. Søknadsfrist er 19. januar.

Dette kompetanseprogrammet er en del av det oppdraget Innovasjon Norge har fra Troms fylkeskommune knyttet til næringsutvikling innen kreative næringer.

Formålet med programmet er å:
- Styrke den merkantile kompetansen innen nordnorsk scenekunst og øke antallet spillinger av nordnorske scenekunstproduksjoner internasjonalt.
- Utvikle kompetanse på internasjonal markedsføring og salg gjennom et styrket produsent- og agentledd.
- Tilrettelegge for utvikling av flere nordnorske scenekunstprodusenter med internasjonalt nettverk og erfaring.
- Utvikle og styrke aktive og relevante nettverk og nettverksstrategier for det internasjonale scenekunstmarkedet.
- Bidra til økt tilstedeværelse av nordnorsk scenekunst på internasjonale messer, festivaler og showcases.

Organisering/samarbeidsparter/fagressurser
Prosjekteier: Innovasjon Norge v/Andreas Sjøvoll
Prosjektleder: Maria Utsi
Samarbeidspartnere: Danse- og teatersentrum, RadArt og Dansearena Nord
Fagressurser: Sigrid Aakvik og Annika Oswald

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/kompetanseprogram-scenekunst